Vítame Vás na stránke našej materskej školy

Spolu sme vychovali a pripravili do školy veľa skvelých detí :) Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti.

Hýbeme sa zdravo

Environmentálna výchova

Kultúrne vzdelávanie

Spoločné akcie

Novinky

Vždy aktuálne informácie o našej materskej škole.

letný zber papiera 2019 20 Strana 2

 

 

Oznam o prevádzke materskej školy od 1. júna 2020

Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 pripravujeme obnovu prevádzky materskej školy v súlade s protiepidemiologickými opatreniami od 1.6.2020.

Na základe prieskumu záujmu o nástup do materskej školy, ktorý trval od 19.5. do 21.5.2020 sa zriaďovateľ školy rozhodol obnoviť prevádzku základnej aj materskej školy od 01.06.2020 v obmedzených podmienkach, ktoré vychádzajú z rozhodnutí, usmernení a opatrení ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnené aj na:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol.

Prevádzka materskej školy bude od 07.00 h do 16:00 h.

Rozdelenie:

 1. skupina – Lienky
 2. skupina – Veveričky
 3. skupina – Slniečka
 4. skupina – Žabky

Organizácia príchodu žiakov:

Príchod detí v sprievode jedného zákonného zástupcu (rodiča) v čase od 7:00 do 8:00. Pri vstupe bude meraná teplota. V prípade zvýšenej teploty nebude dieťa vpustené do prevádzky. Žiadame rodičov, aby prichádzali v priebehu tejto hodiny jednotlivo. Zároveň, aby rešpektovali nariadenia a rátali aj so zdržaním pri vstupe do materskej školy, nakoľko do jednej šatne môže byť vpustený len jeden rodič so svojím dieťaťom. Rodič odovzdáva dieťa vyučujúcemu v triede. Pokiaľ je možné žiadame rodičov, aby si zabezpečili vlastné návleky na obuv. Pri vstupe do budovy je potrebná dezinfekcia rúk a nosenie rúšok.

 

DÔLEŽITÉ:

Rodič (zákonný zástupca):

 • zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);
 • počká, kým bude dieťaťu zmeraná teplota, dieťa s teplotou viac ako 37,5 ˚C, nebude pustené do školy;
 • dieťa odovzdáva a preberá podľa vyššie stanoveného času v triede, ktorú dieťa navštevuje;
 • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a balíček hygienických vreckoviek;
 • pri prvom nástupe dieťaťa a po každom prerušení na viac ako tri dni, predkladá zodpovednému pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie si rodič môže stiahnuť na webovom sídle materskej školy, resp. zobrať vytlačené tlačivo na obecnom úrade v mieste prvého kontaktu od 8:00 - 11:00 v pracovných dňoch;
  Vyhlásenie: Vyhlásnie o bezinfekčnosti.pdf
  Prehlásenie: Prehlásenie ZZ.pdf
 • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok z materskej školy vylúčené.

Dieťa so zákonným zástupcom

 • po príchode do materskej školy sa prezuje do prezuviek, odloží vrchný odev do skrinky;
 • odkladá si rúška do skrinky;
 • zákonný zástupca (rodič), použije svoje návleky a odovzdá dieťa pani učiteľke vo svojej triede;
 • v budove materskej školy sa zdržiava najdlhšie 10 minút a dodržiava hygienické predpisy.

Učiteľ a škola:

 • po príchode dieťaťa do materskej školy uskutoční ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, preberanie vyhlásenia o bezinfekčnosti pri prvom nástupe do školy);
 • zabezpečuje v miestnosti, kde sa zdržiava skupina detí, časté vetranie;
 • organizuje časť dňa aj vonku, skupiny detí sa vonku intervalovo striedajú;
 • pravidelne upozorňuje detí na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní;
 • presuny detí a pohyb po chodbách organizuje tak, aby sa čo najmenej stretávali s inými skupinami.

Všetky informácie budú zverejňované na webovom sídle materskej školy,

https://msspteplica.sk/

prosíme, aby ste ich dôsledne sledovali.

Vážení rodičia, svojím dobrovoľným rozhodnutím umiestniť dieťa v materskej škole vyjadrujete súhlas s obmedzenými podmienkami prevádzky materskej školy v čase od 01.06.2020 do 30.06.2020.

Ďakujeme za Vaše pochopenie, ústretovosť a trpezlivosť.

V Spišskej Teplici dňa 25.05.2020                                                   Mgr. Juraj Jarkuliš

                                                                                                          riaditeľ školy

 

Vyhlásenie: Vyhlásnie o bezinfekčnosti.pdf
Prehlásenie: Prehlásenie ZZ.pdf

Oznam o prevádzke MŠ od 1. júna 2020: Oznam o prevádzke MŠ

 

 

Zápis do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

Doplnené! 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Vyplňte si prihlášku do MŠ (vyššie uvedenú) v elektronickej podobe. Podľa kapacitných možností bude vydané rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na základe tejto žiadostí. O rozhodnutí Vás budeme informovať telefonicky, alebo emailom v mesiaci jún.

Mgr. Juraj Jarkuliš
riaditeľ ZŠ s MŠ

 

 

 

 

Zápis 2020 v6

Všetky dôležité informácie k zápisu vášho dieťaťa do prvého ročníka nájdete TU: https://zs-spisska-teplica.edupage.org/a/zapis

 

 

Usmernenie k prevencii voči COVID-19: USMERNINIE K PREVENCII

 

 

2 percenta

Oznam o termíne a podmienkach  prijímania deti na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021

          Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR (MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Riaditeľ základnej školy s materskou školou postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov v  zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 06/2008 Z. z. o materskej škole. 

V zmysle vyššie uvedeného bude zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica na školský rok 2020/2021 prebiehať v období od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020 (v pracovných dňoch) v budove MŠ.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou alebo e-mailom aj priebežne počas školského roka.

Všetky žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie budú zaevidované, rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané najneskôr do konca júna.

K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, ktoré dieťa absolvovalo, alebo nie. 

Prihlášky si rodičia môžu vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky MŠ. Podmienky na prijatie a bližšie informácie si môžete prečítať na webovej stránke MŠ, alebo na nástenkách v materskej škole.

                        Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

                        na školský rok 2020/2021

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.    

          Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR (MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

          Riaditeľ základnej školy s materskou školou postupuje pri prijímaní písomných žiadostí
od zákonných zástupcov v  zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

V zmysle vyššie uvedeného bude zápis detí do materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica na školský rok 2020/2021 prebiehať v období od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020 (v pracovných dňoch) v budove MŠ.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou alebo
e-mailom aj priebežne počas školského roka.

Všetky žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie budú zaevidované, rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané najneskôr do konca júna.

K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, ktoré dieťa absolvovalo, alebo nie.           

                        Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Do materskej školy prijímame aj deti od dvoch rokov veku, ak to dovolia materiálne, personálne a kapacitné podmienky  MŠ.

Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka 2020/2021. Žiadosti na tento školský rok sa podávajú  od 30. apríla do 30. mája 2020, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

 Rodič podáva žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu materskej školy. Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole, alebo si ho vytlačí z webovej stránky MŠ.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľ vydá
do 30. júna. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľ školy do 30. dňa odo dňa prevzatia prihlášky. Rozhodnutia o prijatí si rodičia prevezmú osobne, alebo sú zaslané poštou.

Zákonné podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, prednostne sa prijíma: 

 1. dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 2. dieťa s odloženou povinnou  školskou dochádzkou, ktoré do 30. apríla príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa  ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise, o odklade školskej dochádzky dieťaťa,
 3. dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 4. deti, ktoré nastúpia do materskej školy k 1. septembru príslušného školského roka. 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

 Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

 Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. môže byť dieťa prijaté na adaptačný pobyt v MŠ, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. Po úspešnom procese adaptácie bude dieťaťu vydané Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie. O ukončení adaptačného pobytu rozhodne riaditeľ školy.

 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica je podľa VZN č.8/2017.

 Pred vstupom do MŠ by malo mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a malo by  ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky (ani na spanie), cumeľ, a malo by mať snahu jesť lyžicou a piť z pohára.

 Z dôvodu ľahšej adaptácie novoprijatých detí do MŠ, ktoré ešte nenavštevovali MŠ, bude u týchto detí realizovaný poldenný pobyt po dobu najmenej 2 týždňov. Tento poldenný pobyt bude realizovaný v dopoludňajších hodinách od 7,30 hod. do 12 hod.

Ak pri prijímaní počas školského roka viac detí súčasne spĺňajú uvedené podmienky, rozhoduje i dátum prevzatia žiadosti. Ak riaditeľ školy do 30. júna, príp. do 30 dní odo dňa podania žiadosti vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, žiadosť do MŠ sa naďalej eviduje, až kým zákonný zástupca neoznámi, že o umiestnenie do MŠ už nemá záujem.

                                                                                                                                                               Mgr. Juraj Jarkuliš riaditeľ ZŠ s MŠ

 

Rozpis krúžkovej činnosti v MŠ

 Náboženstvo:

Utorok – v MŠ  od 14,45 h  do   15,15 h     /deti od troch rokov/

Angličtina ZŠ:

Pondelok -   v MŠ  od  15,00  do   15,45    /len predškoláci/

 Angličtina   Target:

Piatok -  v MŠ  od   14,40  do   15,30   /deti od troch rokov/

Fantázia výtvarný:

 Utorok – v ZŠ rodičia si deti do ZŠ odvedú    od 16,00  do  17,15  /len predškoláci/

Fantázia tanečný:

 Pondelok – v ZŠ rodičia si deti odvedú    od 16,00  do 17,15  /len predškoláci/

Logopédia:

 Streda -   od 08,00  do  12,00     /len Lienky a Veveričky/

Naša adresa

Školská 310
059 34 Spišská Teplica

E-MAIL

msspteplica@gmail.com

Telefón

+421 52 77 38 119