Vítame Vás na stránke našej materskej školy

Spolu sme vychovali a pripravili do školy veľa skvelých detí :) Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti.

Projekt NP PRIM

Milí rodičia,

naša MŠ je zapojená do projektu NP PRIM (Projekt inklúzie v Materských školách).

Hlavným cieľom projektu je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít.

Inklúzia vo vzdelávaní znamená vzdelávanie všetkých detí spolu bez akýchkoľvek organizačných opatrení, ktoré by mohli oddeľovať deti na základe rodu, etnicity, jazyka, náboženstva, schopností, zdravotných postihnutí a pod. Je to inovatívny prístup, ktorý zdôrazňuje právo všetkých detí na kvalitné vzdelávanie. Cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého dieťaťa.

Tím zamestnancov našej MŠ je od 01.11.2018 rozšírený o jedného odborného zamestnanca a dvoch asistentov učiteľa:

Mgr. Jana Bangóvá - špeciálny pedagóg, Anna Švecová - asistent učiteľa, Antónia Gvozdiaková, asistent učiteľa

V rámci NP PRIM bude realizovaná depistáž ( diagnostická časť - mapovanie špecifických oblastí vývinu detí v prostredí MŠ zachytávajúce čiastkové oslabené oblasti, ktoré je vhodné pred nástupom do školy ešte rozvíjať) a stimulačný program (tréningová časť – ide o súbor aktivít, hier a cvičení, ktoré rozvíjajú oslabené funkcie) tak, aby sa dieťa na nástup do školy adekvátne pripravilo a zvládalo nároky kladené naň v podmienkach ZŠ. Cieľom je, efektívne pomôcť konkrétnemu dieťaťu a samozrejme tým aj jeho rodine. Tieto činnosti budú realizované len s informovaným súhlasom rodičov.