Vítame Vás na stránke našej materskej školy

Spolu sme vychovali a pripravili do školy veľa skvelých detí :) Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti.

Školné

Informácie o platení školného

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 8/2017 O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA

Obec Spišská Teplica v súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm. p) a v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica.

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Obec Spišská Teplica je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Školská 311 Spišská Teplica, ktorej súčasťou je materská škola.
 2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica.

Článok 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou:
  a)      za dieťa vo veku od 2 rokov do mesiaca, v ktorom dovŕši 3 rok života (vrátane tohto mesiaca) ............................................................................................................... 20 €
  b)      za dieťa vo veku od 3 rokov ......................................................................................................................................................................................................................  10 €
  c)      za dieťa vo veku od 3 rokov, ktoré bude prijaté do materskej školy po 15.9. v príslušnom školskom roku a nebolo zahrnuté vo výkaze škôl 40-01 ..............................  30 €
  d)      za dieťa vo veku od 2 rokov do mesiaca v ktorom dovŕši 3 rok života (vrátane tohto mesiaca), ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi ...... 10 €
  e)      za dieťa vo veku od 3 rokov, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi ............................................................................................................... 5 €
 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca neprispieva na čiastočnú úhradu výdavkov
  a)      ak má dieťa jeden rok pred nástupom na plnenie povinnej školskej dochádzky,
  b)      v nasledujúcom mesiaci po prerušení dochádzky do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby (lekárske potvrdenie),
           alebo  závažných rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  c)      ak dieťa nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.

Článok 3

Určenie podmienok platenia príspevku

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na účet Základnej školy s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica vedený vo VUB banke, číslo účtu v tvare IBAN: SK77 0200 0000 0016 6625 5055 a to mesačne, najneskôr do 10. dňa daného mesiaca
  a)      prostredníctvom internetbankingu,
  b)      trvalým príkazom
  c)      vkladom na účet priamo v banke,
  d)      prostredníctvom vystaveného peňažného šeku cez Slovenskú poštu (peňažný šek bude vystavený zástupkyňou pre materskú školu na požiadanie).
 1. Pri nedodržaní úhrady finančného príspevku na účet Základnej školy s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica  v stanovenom termíne škola bude postupovať nasledovne
  a)      po 10. dni v danom mesiaci 1. písomné napomenutie zákonného zástupcu za nesplnenie záväzkov voči škole a predĺženie doby splatnosti do 20. dňa daného mesiaca,
  b)      po 20. dni v danom mesiaci 2. písomné napomenutie zákonného zástupcu za nesplnenie záväzkov voči škole a predĺženie doby splatnosti do 28. dňa daného mesiaca,
  c)      po 28. dni daného mesiaca vydanie rozhodnutia o vylúčení dieťaťa z materskej školy.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Toto VZN č. 8/2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici na svojom zasadnutí dňa 28.06.2017  uznesením  č. 86/2017.
 1. Toto VZN č. 8/2017 nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2017.

 

                                                                                                                                                                                                                 Ing. Radoslav Šeliga v.r.     

                                                                                                                                                                                                                        starosta obce              

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29. 06. 2017